top of page
Donker hout

Algemene Voorwaarden

 Gegevens fotograaf

Website:  http://www.maurane.nl

Telefoon : +31 (0)6 57533102

Kvk : 82051720

BTW :   NL003633808B30

 

 Artikel 1. Definities

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever. 

 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden. 

 4. Fotograaf: Maurane Gemmeke, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

 5.  Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 

 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 

 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

 

 Artikel 2. Toepassing 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

 

 Artikel 3. Algemene zaken

 1. De foto’s op http://www.maurane.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Maurane Gemmeke. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken. 

 2. Maurane Gemmeke doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken. 

 3. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website is geplaatst. 

 4. Maurane Gemmeke behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. 

 5. Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins, kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Maurane Gemmeke zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen. 

 6. Bij gebruikmaking van de diensten van Maurane Gemmeke in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Achteraf kan er geen beroep op Maurane Gemmeke worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s. 

 7. Als u tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet u dat direct melden bij de fotograaf. Dit geeft Maurane namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd. 

 8. Maurane Gemmeke zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief/opslag verwijderen. 

 9. Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera. 

 10. Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of bekijken na de reportage.

 11. Maurane Gemmeke is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

 

 Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht 

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen. 

 

 Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

 2. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. 

 

 Artikel 6. Levering 

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.

 2. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

 3. Levering van digitale bestanden geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via Shootstack. 

 

 Artikel 7. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. 

 2. De (koop)prijs luidt in euro’s.

 3. Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen, en exclusief reiskosten en bijkomende kosten als parkeerkosten op locatie. 

 4. Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na het reserveren volledig voldaan te worden. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De reservering is pas definitief als de betaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden. 

 5. Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Maurane Gemmeke.

 

 Artikel 8. Annulering en opschorting 

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail. 

 2. Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Maurane Gemmeke. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht: ​
  - Tot een maand voor de reportage/uitgerekende datum wordt 30% van de betaalde opnamekosten in rekening
     gebracht. 
  - Tussen een maand en twee weken voor de reportage/uitgerekende datum wordt 50% van de betaalde
     opnamekosten in rekening gebracht. 
  - Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de betaalde opnamekosten in rekening
     gebracht. 
  - 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt
     dan ook geen bedrag meer terugbetaald. 

 3. Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc. 

 4. Maurane Gemmeke is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Maurane Gemmeke zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien hier sprake van is, is Maurane Gemmeke niet verplicht vervanging te regelen.

 5. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. 

 

 Artikel 9. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

 Artikel 10. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Maurane Gemmeke.

 2. De klant geeft Maurane Gemmeke toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 3. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór/bij de reservering per email kenbaar te maken.

 4. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Maurane Gemmeke. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over de foto’s. 

 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 7. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Maurane Gemmeke.

 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.

 9. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

 Artikel 11. Aansprakelijkheid 

 1. Maurane Gemmeke kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie.

 2. Maurane Gemmeke stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.

 3. Maurane Gemmeke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de site of het gebruik van (beeld)informatie die op de site wordt verstrekt. 

 

 Artikel 12. Schade aan apparatuur

 1. Wanneer door buitensporig gedrag van de Opdrachtgever, kinderen, huisdieren of persoon van de Opdrachtgever schade veroorzaakt aan de apparatuur (camera, lenzen, lampen, etc.) stelt Maurane Gemmeke de Opdrachtgever aansprakelijk tot maximaal 75% van de nieuwprijs van de beschadigde apparatuur. 

 

 Artikel 13. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf toerekenbaar is. Indien Fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 

 Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 

 

 Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

 Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 

 

 Artikel 17. Privacy & persoonsgegevens 

 1. Maurane Gemmeke zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan anderen. 

 

 Artikel 18. Verjaring 

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotograaf en de door Fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

bottom of page